Valné zhromaždenie TJ Slovan Podhradie

26.12.2019 11:46

 

POZVÁNKA

 

Výbor TJ Slovan Podhradie Vás pozýva na riadne

 

Valné zhromaždenie

 

občianskeho združenia, ktoré sa bude konať dňa 18.1.2020 o 16.45

v Kultúrnom dome v Podhradí.

Program:

 1.  Otvorenie
 2.  Schválenie programu, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, voľba volebnej komisie
 3.  Správa o činnosti za rok 2019
 4.  Správa o hospodárení za rok 2019
 5.  Plán činnosti na rok 2020
 6.  Rozpočet na rok 2020
 7.  Voľby do orgánov TJ
 8.  Rôzne
 9.  Diskusia
 10.  Uznesenie
 11.  Ukončenie

 

 

V zmysle Stanov občianskeho združenia TJ Slovan Podhradie, čl. 19, odst. 4 – 6, predkladá VV TJ Slovan Podhradie nasledovnú kandidátku:

 

Výkonný výbor:

1. predseda : Milan Dudáš

2. člen výboru: Tomáš Daňo

3. člen výboru: Dávid Dudáš

4. člen výboru: Jozef Dudáš

5. člen výboru: Štefan Michalovič

6. člen výboru: Pavel Hájovský

7. člen výboru: Miroslav Bobok

 

Kontrolná komisia:

1. predseda:   Ján Daňo

2. člen komisie: Ivan Daňo

3. člen komisie: Peter Dudáš

 

Na základe čl. 19, odst. 6, Stanov TJ, je možné podať návrh na zmenu alebo doplnenie kandidátky najneskôr sedem dní pred konaním valného zhromaždenia a to osobne členovi doterajšieho výboru, tel. na číslo 0907776256 alebo e-mailom na adresu:  slovanpodhradie@gmail.com

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

                                                                                                                                                 Milan Dudáš

                                                                                                                                                  predseda TJ