Pozvánka na Valné zhromaždenie

28.12.2018 23:11

 

 

Výbor TJ Slovan MNV Podhradie Vás pozýva na riadne

 

                         Valné zhromaždenie

 

občianskeho združenia, ktoré sa bude konať dňa 19.1.2019 o 16.45

v Kultúrnom dome v Podhradí.

 

Program:

 1.  Otvorenie
 2.  Schválenie programu, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3.  Správa o činnosti za rok 2018
 4.  Správa o hospodárení za rok 2018
 5.  Plán činnosti na rok 2019
 6.  Rozpočet na rok 2019
 7.  Zmena Stanov a názvu TJ
 8.  Rôzne
 9.  Diskusia
 10.  Uznesenie
 11.  Ukončenie

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

                                                                                               Milan Dudáš

                                                                                               predseda TJ