Zamestnanec

Ak ste zamestnaný:

Do 15.februára 2015 požiadajte zamestnávateľa o vyhotovenie “Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu”, ale hlavne nezabudnite uviesť, že budete darcom 2% (3%) z dane.

Ďalej budete potrebovať “Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2014″.

Stiahnite si  predvyplnené  „ Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane „ a vytlačte.

Do kolónky 01-08 vyplnte údaje o Vás.

Do kolónky 09 odpíšte sumu z “Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2014″.

Do kolónky 10 napočítajte 0,02 x “Kolónka 09″, zaokrúhlené s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 €.

Do kolónky 11 odpíšte dátum z riadku 05 z Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2014″, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku v “Ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmu” sa uvedie dátum 31.marec 2015.

Obe tlačivá “Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2014″ a “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane” zašlite doporučene (alebo prineste osobne) najneskôr do 30.apríla 2015 na adresu Daňového úradu podľa miesta Vášho trvalého bydliska.